دات نت نیوک
X

آخرین آثار

  
فروش رفته

دریا

 • ابعاد:40*60 سانتی متر
 • قیمت:14000000 ریال
 • سبک:رئال
فروش رفته

شانگهای و کرونا

 • ابعاد:50*100 سانتیمتر
 • قیمت:45000000 ریال
 • سبک:ابسترکت.از مجموعه کرونا و زندگی شهری.
فروش رفته

سانفرانسیسکو و کرونا

 • ابعاد:50*100 سانتیمتر
 • قیمت:45000000 ریال
 • سبک:آبسترکت-کرونا و رویکرد پایداری و بحران محیط زیست و اهمیت توجه به آن
فروش رفته

ونکوور و کرونا

 • ابعاد:70*100 سانتیمتر
 • قیمت:45000000 ریال
 • سبک:آبسترکت-کرونا و بحران محیط زیست و اهمیت توجه به آن
فروش رفته

کرونا

 • ابعاد:70*100 سانتیمتر
 • قیمت:45000000 ریال
 • سبک:آبسترکت-کرونا و بحران محیط زیست و اهمیت توجه به آن
فروش رفته

پاریس کرونا

 • ابعاد:50*100 سانتیمتر
 • قیمت:45000000 ریال
 • سبک:آبسترکت-کرونا و رویکرد پایداری و بحران محیط زیست و اهمیت توجه به آن

نیویورک

 • ابعاد:70*100 سانتیمتر
 • قیمت:45000000 ریال
 • سبک:آبسترکت
فروش رفته

لندن و کرونا

 • ابعاد:60*100 سانتیمتر
 • قیمت:6000000
 • سبک:آبسترکت-کرونا و بحران محیط زیست

دریا

 • ابعاد:53*37 سانتیمتر
 • قیمت:3000000 ریال
 • سبک:رئال
فروش رفته

ماهیگیری از دوبی

 • ابعاد:53*37 سانتیمتر
 • قیمت:13000000 ریال
 • سبک:رئال
فروخته شد

اسارت

 • ابعاد:50*100 سانتیمتر
 • قیمت:1500000 تومان
 • سبک:آبستره

اسارت

 • ابعاد:50*100 سانتیمتر
 • قیمت:1500000 تومان
 • سبک:آبستره

اسارت

 • ابعاد:50*100 سانتیمتر
 • قیمت:1500000 تومان
 • سبک:آبستره

اسارت

 • ابعاد:50*100 سانتیمتر
 • قیمت:1500000 تومان
 • سبک:آبستره

هویت

 • ابعاد:40*50 سانتیمتر
 • قیمت:700000 تومان
 • سبک:آبستره

هویت

 • ابعاد:40*50 سانتیمتر
 • قیمت:700000 تومان
 • سبک:آبستره

هویت

 • ابعاد:40*50 سانتیمتر
 • قیمت:700000 تومان
 • سبک:آبستره

هویت

 • ابعاد:40*50 سانتی متر
 • قیمت:700000 تومان
 • سبک:آبستره

سماع

 • ابعاد:60*100 سانتیمتر
 • قیمت:2700000 تومان
 • سبک:آبستره

سماع

 • ابعاد:40*60 سانتیمتر
 • قیمت:1000000 تومان
 • سبک:آبستره

سماع

 • ابعاد:40*60 سانتیمتر
 • قیمت:1000000 تومان
 • سبک:رنگ روغن

بی نام

 • ابعاد:40*50 سانتیمتر
 • قیمت:1000000 تومان
 • سبک:آبستره

بی نام

 • ابعاد:40*60 سانتیمتر
 • قیمت:1000000 تومان
 • سبک:آبستره

بی نام

 • ابعاد:40*60 سانتیمتر
 • قیمت:1000000 تومان
 • سبک:رنگ روغن

زن سنگی

 • ابعاد:40*50 سانتیمتر
 • قیمت:1000000 تومان
 • سبک:آبستره

آزادی

 • ابعاد:60*100 سانتیمتر
 • قیمت:1000000 تومان
 • سبک:پست اکپرسیونیسم

هویت زن

 • ابعاد:40*60 سانتیمتر
 • قیمت:1000000 تومان
 • سبک:آبستره

هویت زن

 • ابعاد:40*60 سانتیمتر
 • قیمت:1000000 تومان
 • سبک:رنگ روغن

بی نام

 • ابعاد:50*70سانتیمتر
 • قیمت:1500000 تومان
 • سبک:آبستره

بی نام

 • ابعاد:60*60 سانتیمتر
 • قیمت:1500000 تومان
 • سبک:آبستره

بی نام

 • ابعاد:70*100 سانتیمتر
 • قیمت:1500000 تومان
 • سبک:ابستره

عمر و تجربه

 • ابعاد:20*40 سانتیمتر
 • قیمت:300000 تومان
 • سبک:رئال

گل

 • ابعاد:20*40 سانتیمتر
 • قیمت:250000 تومان
 • سبک:رئال

پژمرده

 • ابعاد:40*50 سانتیمتر
 • قیمت:300000 تومان
 • سبک:آبستره

طبیعت بی جان

 • ابعاد:30*60 سانتیمتر
 • قیمت:300000 تومان
 • سبک:رئال-طبیعت بیجان

بینام

 • ابعاد:40*60 سانتیمتر
 • قیمت:350000 تومان
 • سبک:رئال-طبیعت جاندار.

خرس تنها

 • ابعاد:40*50 سانتی متر
 • قیمت:800000 تومان
 • سبک:رئال-طبیعت جاندار.

طبیعت بی جان

 • ابعاد:20*43 سانتیمتر
 • قیمت:300000 تومان
 • سبک:رئال

بی نام

 • ابعاد:70*100 سانتیمتر
 • قیمت:19000000 ریال
 • سبک:آبستره

بی نام

 • ابعاد:60*80 سانتیمتر
 • قیمت:1000000 تومان
 • سبک:رنگ روغن

راکن

 • ابعاد:40*50 سانتیمتر
 • قیمت:600000 تومان
 • سبک:رئال-طبیعت جاندار.

اسب

 • ابعاد:60*70 سانتیمتر
 • قیمت:1000000 تومان
 • سبک:رنگ روغن

نجیب

 • ابعاد:50*70سانتیمتر
 • قیمت:1250000 تومان
 • سبک:طبیعت جاندار

اسب

 • ابعاد:60*60 سانتیمتر
 • قیمت:1100000 تومان
 • سبک:آبستره - پست اکسپرسیونیسم

گل رز

 • ابعاد:20*40 سانتیمتر
 • قیمت:250000 تومان
 • سبک:آبرنگ

گل رز

 • ابعاد:20*30 سانتیمتر
 • قیمت:250000 تومان
 • سبک:رئال